เทศบาลตำบลบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม   เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล   ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  30  กันยายน  2498   และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 72   ตอน 74   ลงวันที่  17  กันยายน  2498    โดยมี  นายเจน  บุรานนท์    ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสุขาภิบาลบรบือ  เป็นคนแรก นายสุพจน์  พัฒนศักดิ์  ดำรงตำแหน่ง ปลัดสุขาภิบาล บรบือ   ร...มณฑี  คางแงะ  ดำรงตำแหน่ง รองประธาน กรรมการสุขาภิบาลบรบือ  และเริ่มประชุมสุขาภิบาล    ครั้งแรกเมื่อวันที่  16   ตุลาคม   2498    ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลบรบือ  เป็นเทศบาลตำบลบรบือ  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.. 2542  บัญญัติให้สุขาภิบาลทุกแห่งยกฐานะเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 25  พฤษภาคม  2542  สุขาภิบาลบรบือ   จึงมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลบรบือ   ซึ่งเป็นเทศบาลชั้น 7  ต่อมาได้มีประกาศ สำนักงาน ก.ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2543  ให้เลื่อนชั้นเทศบาลตำบลบรบือ  โดยให้มีฐานะเป็นเทศบาลชั้น 6  เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2543   เป็นต้นมา 

              สำหรับตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบรบือ  ใช้ตราสัญลักษณ์เดิมของสุขาภิบาลเดิม พระธาตุศรีเมือง ”                   

สภาพข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาล

1. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

        เทศบาลตำบลบรบือ    ตั้งอยู่ในพื้นที่บางส่วนของตำบลบรบือ    อำเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากตัวเมือง  มหาสารคาม

    ประมาณ 27 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  5.20  ตารางกิโลเมตร    มีแนวเขตดังนี้

2. อาณาเขต

                   ทิศเหนือ            ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม

              ทิศตะวันออก        ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

              ทิศใต้               ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

              ทิศตะวันตก         ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมและองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  

                                     อำเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม

 

ในเขตเทศบาลมีพื้นที่บางส่วนของตำบลบรบือมีหมู่บ้านอยู่ 3 หมู่บ้าน  โดยมีพื้นที่เต็มพื้นที่ทั้ง  3  หมู่บ้าน   คือ

            บ้านบรบือ      หมู่ที่ 1     ตำบลบรบือ

             บ้านสนามชัย   หมู่ที่ 7     ตำบลบรบือ

             บ้านบรบือ      หมู่ที่ 14   ตำบลบรบือ

 โดยแบ่งออกเป็น  7  ชุมชน  ได้แก่

  1. ชุมชนร่วมใจพัฒนา

  2. ชุมชนขวัญเมือง

  3. ชุมชนต้นลำน้ำเสียว

  4. ชุมชนประชาร่มเย็น

  5. ชุมชนศรีสุขพัฒนา

  6. ชุมชนวัดบรบือสราราม 

  7. ชุมชนสนามชัย