คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบรบือ

 

นายวิสูตร จงชูวณิชย์

นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ

 

 

                                                                

                                    นายรุ่งเรือง  เหงี่ยมสมบัติ                 นายเรืองสินธุ์  จูวัฒนสำราญ

                                รองนายกเทศมนตรีตำบลบรบือ           รองนายกเทศมนตรีตำบลบรบือ

 

 

                                                                                                    

                                 นางสาวฉวีลักษณ์  อิสสระวงศ์                         นายกิตติ  ศรีสถิตย์

                             เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบรบือ        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบรบือ