หัวหน้าส่วนราชการ

นายบุญญฤทธิ์ สกลรัตนวงศ์

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบรบือ

 

                                                                                       

                   นายพัฒนา  จันทวัติ                                นายกมล  ภูวนกลกรรม                          นางอิศรารัตน์  คำเดช

                  ผู้อำนวยการกองช่าง              ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

                                                                                    

           นายบุญญฤทธิ์ สกลรัตนวงศ์                       นางสาวอโณทัย  เผ่าพงษ์                             นายบรรพต  โพธิ์ศรี

        รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  รักษาราขการแทน       หัวหน้าฝ่ายปกครอง

             ผู้อำนวยการกองการศึกษา                         ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                                              

        นางสาวอมรรัตน์  ศิริกาญจนวงค์                  นางสาววัชรี  ต่างภักดีวิจิตร                       พ.จ.อ.หมาย  คำกอง

         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ

  

                                                 

            นางศิริลักษณ์  สุนทรสถิตย์                      นางสาวอรดี  จิตบรรจง

           หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง