สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ

 

 

 

 

 

นางวนิดา  แซ่โค้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลบรบือ

 

 

 

 

 

นายชูพงศ์  ดอกไม้

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบรบือ

 

 

 

 

 

                   นายธนศักดิ์  มีนาสันตรักษ์                        นายบู๊  แซ่แต้                   นางรัตนา  โพธิสุวรรณ                      นางวรัญญา  อินพิจนิจ

         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ

 

                                                                                                                               

     นายเรืองสิทธิ์  นาราษฎร์                  ด.ต.พลรบ จันทร                      นายสุพงษ์  ต่างภักดีวิจิตร                   นายภมร  นามบุดดี                    

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ       

     

                                                                                     

                                                      ดร.ธนิต  เหงี่มสมบัติ                         นางชัญญา จงชูวณิชย์

                                                สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรบือ