โทร./โทรสาร  สำนักปลัด , กองการศึกษา  043-771431

                      กองคลัง  044-771440

                      กองช่าง ,กองสาธารณสุขฯ 043-771435

                      งานป้องกันฯ  043-771199